Strona główna » Elektrowstrząsy » Zalety systemy Thymatron IVZalety systemu Thymatron® IV w stosunku do systemów konkurencyjnychProblemy z systemami konkurencyjnymi – dlaczego przejść na system Thymatron® IV?

  1. Maksymalna dawka zabiegowa systemu konkurencyjnego jest słaba. System Thymatron® IV jest w 42% bardziej efektywny jeśli chodzi o wywoływania napadów niż systemy konkurencyjne (Chanpattana 2001; Schwartz 2006). Dodatkowa moc impulsów systemu Thymatron® pomaga przeprowadzać efektywne zabiegi u starszych pacjentów oraz pod koniec dłuższych serii zabiegów EW.
  2. Maksymalna dawka zabiegowa systemu konkurencyjnego wykorzystuje impulsy o szerokości 1 ms lub szersze. Są one znacznie mniej efektywne niż 0.5 ms impulsy standardowego impulsu zabiegowego systemu Thymatron® (Swartz, 2000). Jeśli użytkownik systemu konkurencyjnego wybierze szerokość impulsu 0.5 ms, będzie miał możliwość wywołania jedynie połowicznej wartości maksymalnej dawki terapeutycznej: jedynie 288 mC.
  3. Ustawiając parametry impulsu zabiegowego w systemie konkurencyjnym bardzo łatwo jest popełnić błąd. System ten posiada cztery osobne pokrętła, z których każde zmienia zabiegową dawkę prądu. Ponieważ każde dodatkowe pokrętło podwaja prawdopodobieństwo niezamierzonej zmiany parametrów, 4 pokrętła systemu konkurencyjnego powodują aż ośmiokrotne zwiększenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu.
  4. Często zdarza się, że użytkownicy systemów konkurencyjnych nie są pewni, które z czterech pokręteł regulujących parametry prądu zabiegowego przekręcić i w jakiej kolejności to zrobić, aby zwiększyć lub zmniejszyć zabiegową dawkę prądu. Metoda regulacji parametrów dawki zabiegowej w systemach konkurencyjnych jest skomplikowana, mało intuicyjna, trudna do zapamiętania i nie posiada naukowego uzasadnienia. W systemach Thymatron® do regulacji dawki impulsów zabiegowych służy jedno pokrętło a naukowo opracowany program automatycznie dobiera najkorzystniejszą częstotliwość i szerokość impulsu dla każdej nastawionej dawki impulsów, dzięki czemu użytkownik może być pewien, że uzyska najlepszy możliwy efekt terapeutyczny zabiegu EW dla każdej dawki impulsów zabiegowych.


4-kanałowe monitorowanie / drukarka

System Thymatron IV monitoruje i drukuje 4 kanały (EEG1, EEG2, EKG, EMG), podczas gdy sustem konkurencyjny posiada jedynie 2 kanałową drukarkę, dokładnie tak samo jak w starym systemie SR-1.

Pomimo tego, że wyświetlacz ciekłokrystaliczny na przednim panelu systemu konkurencyjnego wydaje się być użyteczny i powoduje, że aparat wygląda na zaawansowany to po krótkim zapoznaniu się z systemem okazuje się, że jego funkcjonalność jest wątpliwa ponieważ wszystko, co jest na nim wyświetlane znika na zawsze zanim użytkownik będzie miał szansę się temu przyjrzeć i przeanalizować wyświetlane dane.

W przeciwieństwie do systemów konkurencyjnych, wyświetlane przy pomocy oprogramowania Genie© IV w czasie rzeczywistym na dużym komputerowym monitorze zapisane kanały w systemie Thymatron® IV mogą być odtwarzane dowolną ilość razy oraz zatrzymywane w dowolnym momencie w celu dokonania ich analizy.


Komputerowo kalkulowana wartość długości napadu na podstawie EEG, EMG i EKG

System Thymatron® IV jako jedyny automatycznie informuje użytkownika kiedy napad się zakończył. Jako dodatek do opatentowanego pomiaru długości napadu na podstawie EEG i EMG znanego z systemów Thymatron DGx, system Thymatron® IV oferuje teraz kalkulację długości napadu na podstawie pulsu pacjenta, dostarczając nowych, unikalnych informacji na temat kluczowego parametru podkorowej reakcji na EW.


Ciągłe cyfrowe monitorowanie pulsu

Tylko system Thymatron® IV monitoruje i drukuje w odstępach 1 s. cyfrowo pozyskaną wartość pulsu oraz drukuje w raporcie końcowym jego bazową oraz maksymalną wartość – istotne miary odzwierciedlające jakość napadu.


Analiza koherencji EEG, indeks energii napadu, indeks postictal suppression, oraz maksymalna ciągła moc EEG

Tylko system Thymatron® IV analizuje i drukuje te opatentowane parametry odzwierciedlające jakość oraz uśrednione parametry napadu EW.Maksymalna dawka impulsów o fizjologicznie optymalnej szerokości

Tylko system Thymatron® IV może dostarczyć maksymalną dawkę zabiegową (504 mC) używając przez cały jej zakres impulsów o małej szerokości 0.3 do 0.5 ms. System konkurencyjny w przeciwieństwie do systemu Thymatron® IV nie może dostarczyć maksymalnej dawki zabiegowej nie używając niefizjologicznych impulsów o szerokości 1 – 2 ms (Mecta Corporation, 1998). W rzeczywistości Spectrum może przy ustawieniu impulsów szerokości 0.5 ms, dostarczyć jedynie 288 mC.

Różnica ta ma krytyczne znaczenie przy jednostronnych zabiegach EW u starszych pacjentów o wysokim progu wywołania skutecznego napadu EW, u większości z których nie wystąpi aktywny terapeutycznie napad przy maksymalnej dawce prądu zabiegowego dopóki impuls nie będzie fizjologicznie efektywny.


Zapisywanie i odtwarzanie całego zabiegu

Tylko system Thymatron® IV zapisuje w formie cyfrowej cały zabieg włącznie z EEG, EKG i EMG – co pozwala odtwarzać go w późniejszym czasie (np. w przypadku wyczerpania się papieru podczas trwania zabiegu), lub przesłać go do komputera w celu dalszych analiz przy użyciu dołączonego do aparatu oprogramowania Genie© IV, służącego do pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych EEG.


Analiza spektrum mocy EEG

Tylko system Thymatron® IV przeprowadza szybkie przekształcenie Fouriera (FFT), podstawę wszystkich cyfrowych analiz EEG. Thymatron® IV może nie tylko drukować rozkład spektrum mocy EEG w raporcie pozabiegowym lecz może też dzięki oprogramowaniu Genie© IV i złączu RS232 na tylnym panelu wyświetlać na monitorze komputera PC w czasie rzeczywistym wszystkie 4 kanały rejestrowanych danych, równocześnie je zapisując w celu dalszych analiz.

System konkurencyjny nie posiada takich możliwości. Kosztowna opcja analizy danych EEG w tym systemie pozwala użytkownikowi jedynie na włączanie lub wyłączanie bezużytecznego parametru „seizure adequacy”.


Funkcje 4-kanałowego cyfrowego monitora EEG

System Thymatron® IV posiada wszystkie funkcje 4-kanałowego, cyfrowego monitora EEG, pozwalające rejestrować, przechowywać i analizować EEG pomiędzy zabiegami w celu pomiaru najlepszej prognozowanej aktywności delta EEG, która przez naukowców (Fink & Kahn, 1957; Roemer i in., 1990-1991; Sackeim i in., 1996) uważana jest za parametr umożliwiający przewidzenie reakcji na EW.


Zoptymalizowane programy impulsów

Tylko system Thymatron® IV pozwala użytkownikowi wybrać taką kombinację parametrów impulsu, która maksymalizuje efektywność dla każdej wybranej dawki impulsów, przy użyciu impulsów o szerokości 0.3 lub 0.5 ms. Programy impulsów automatycznie ustawiają częstotliwość na poziomie maksymalizującym trwanie impulsu, zgodnie z ostatnimi zaleceniami laboratorium Sackeim (Devanand i in., 1998).

Dwa programy badawcze wykazały większą efektywność impulsów zabiegowych o długim czasie i małej szerokości impulsu w systemach Thymatron® IV w porównaniu z impulsami zabiegowymi o krótkim czasie trwania i dużej szerokości impulsu w systemie konkurencyjnym (Isenberg i in., 1996; Chanpattana, 2001).


Monitor EMG

Każdy system Thymatron® IV posiada wbudowaną funkcję monitorowania EMG – system konkurencyjny oferuje jedynie ekstra płatny optyczny czujnik ruchu, który z trudem wykrywa większą aktywność ruchową, która zwykle ustaje podczas gdy aktywność EMG wciąż jeszcze trwa (Couture i in., 1988).

Co gorsza optyczny czujnik ruchu w aparacie konkurencyjnym może dawać fałszywe odczyty ruchu, reagując na zmiany poziomu oświetlenia w jego otoczeniu, a jeśli pomieszczenie jest jasne może nie działać wcale (MECTA Corporation, 1998).


Jedno pokrętło na przednim panelu do regulacji wszystkich parametrów

Tylko system Thymatron® IV posiada jeden manipulator w postaci pokrętła / przycisku do wybierania i regulowania wszystkich parametrów impulsu i funkcji monitorowania – system konkurencyjny wymaga od użytkownika przejścia do 9 różnych ekranów z danymi a ponadto posiada 4 pokrętła znane ze starych systemów SR-1, które muszą być indywidualnie regulowane w celu uzyskania pożądanej kombinacji parametrów impulsu.


Łatwe miareczkowanie impulsów

Tylko system Thymatron® IV pozwala na łatwe miareczkowanie dawki zabiegowej w równych, rosnących skokach: jednym pokrętłem, 3 kroki dla >95% pacjentów (McCall i in., 1993; Rasmussen i in., 1994).

W przeciwieństwie do systemu Thymatron® IV, miareczkowanie dawki zabiegowej w systemach konkurencyjnych wymaga od użytkownika ustawienia 4 osobnych pokręteł dla każdego kroku w procedurze miareczkowania (MECTA Corporation, 1988). Ponieważ każde pokrętło podwaja prawdopodobieństwo niezamierzonej zmiany parametrów, 4 pokrętła systemu konkurencyjnego powodują aż ośmiokrotne zwiększenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu.Wskaźnik napadu EEG ictal line

Tylko system Thymatron® IV drukuje prostą czarną linię w górnej części pola wydruku w celu udzielenia użytkownikowi informacji o tym, kiedy napad trwa a kiedy się kończy. Ekspertyza EEG nie jest już potrzebna!


Wiarygodność odczytów EEG

Wiarygodność odczytów EEG systemu Thymatron® IV została potwierdzona przez licznych lekarzy w różnych ośrodkach (Swartz i in., 1994; Krystal & Weiner, 1995; Rosenquist i in., 1998).

W przeciwieństwie do systemu Thymatron, odczyty EEG z aparatu konkurencyjnego zostały opisane przez więcej niż jedną grupę lekarzy jako mało wiarygodne (Ries, 1985; Guze i in., 1989).


Możliwość zmiany kształtu prądu zabiegowego bez zmiany wartości dawki terapeutycznej prądu

Tylko system Thymatron® IV pozwala zmieniać szerokość impulsu, częstotliwość i czas impulsu bez zmiany wartości pożądanej dawki, podczas gdy zmiana któregokolwiek z tych parametrów w systemie konkurencyjnym powoduje zmianę dawki prądu zabiegowego. Pojedyncze pokrętło systemu Thymatron® IV ułatwia i przyspiesza ustawianie parametrów oraz minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędu.


Alarm przedłużonego napadu

Tylko system Thymatron® IV posiada istotną funkcję poprawiającą bezpieczeństwo pacjenta, polegającą na automatycznym powiadamianiu lekarza o przekroczeniu wskazanego czasu napadu.


Sygnał Dźwiękowy EEG

Tylko system Thymatron® IV posiada opatentowaną funkcję dźwiękoewgo EEG, która pozwala użytkownikowi kontrolować monitorowanie EEG z dowolnego miejsca w pomieszczeniu zabiegowym nawet kiedy skończy się papier w drukarce.


Wyświetlacz L.E.D. ilustrujący czas napadu

Tylko system Thymatron® IV wyposażony jest w duży wyświetlacz L.E.D., możliwy do odczytania pod dowolnym kątem, który jasnoczerwonymi cyframi, wyraźnie wyświetla czas jaki upłynął od rozpoczęcia napadu. Wyświetlacz systemu konkurencyjnego jest nieczytelny do momentu, kiedy nie ustawimy się dokładnie naprzeciw aparatu.


Ciągłe testowanie oporności

Tylko system Thymatron® IV pozwala użytkownikowi kontrolować oporność pacjenta (w tym oporność połączeń pomiędzy pacjentem a elektrodami zabiegowymi) i zaraz potem wyzwolić impuls zabiegowy bez potrzeby oczekiwania.


Międzynarodowe uznanie

System Thymatron® IV jest najpowszechniej używanym aparatem do EW na świecie. W rzeczywistości jest wiele krajów (Niemcy, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Czechy, Dania, Japonia i in.)gdzie stosunek działających systemów Thymatron® do systemów konkurencyjnych bliski jest 100 do 1.


Rozbudowa i aktualizacja systemu przez wymianę układów scalonych

Oprogramowanie systemu Thymatron® IV jest przechowywane na wymiennych układach scalonych dzięki czemu przyszłe aktualizacje oraz dodawanie nowych funkcji mogą być przeprowadzone w prosty sposób przez wymianę tych układów. Firma Somatics dostarczyła 4 rozbudowane aktualizacje na układach scalonych w ciągu zaledwie 2 lat: program ultrakrótkich impulsów o szerokości 0.25 ms, łącze programowe komputerów Palm©, komponent monitorowania EEG w czasie rzeczywistym w oprogramowaniu Genie© IV i ostatnio monitorowanie głębokości anestezji.

W przeciwieństwie do systemu Thymatron® IV, aktualizacje systemów konkurencyjnych (były jak dotąd tylko dwie) wymagają odsyłania aparatu do producenta (Mecta Corporation, 1998)